เทศบาลเมืองลำพูน รับเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในระดับดี (A)

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายพงศ์รัตน์ ภิรมณ์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีการจัดงานวันต่อต้านคอร์รับชั่นสากล (ประเทศไทย )จังหวัดลำพูน  พร้อมมอบนโยบายสร้าง “ลำพูน โปร่งใส สุจริต คิดแยกแยะ แก่ข้าราชการและภาคีเครือข่าย พร้อมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต และถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเพื่อปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และย้ำถึงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ที่จังหวัดลำพูนอยู่ในระดับสูงจากค่าเฉลี่ยทั้งประเทศอันเกิดจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตลอดจนความเข้มแข็งของสังคมจังหวัดลำพูน

ในส่วนของเทศบาลเมืองลำพูน โดยนางสาววันธยา สุวรรณอักษร นิติกรชำนาญการ เทศบาลเมืองลำพูน เข้ารับเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT: ITA) ประจำปี 2562 ในระดับดี (A) ซึ่งที่ผ่านมาเทศบาลเมืองลำพูนได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาคอร์รัปชันและถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมมาโดยตลอด และร่วมมือขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง