เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมให้การต้อนรับคณะจากสถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยาง และมูลนิธิเทมาเส็ก แห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม  2562  เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ คณะจากสถาบันพระปกเกล้า โดย รองศาสตราจารย์  ดร.อรทัย  ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยาง และ มูลนิธิเทมาเส็ก แห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งประกอบไปด้วยMs.Kathryne Yew, Ms. Celia Lee , Mr. Terence Lee ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเทศบาลเมืองลำพูน ตามโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากบทเรียนการประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กรและการประเมินผลสัมฤทธิ์ หลักสูตรพัฒนาผู้นำภาครัฐแห่งอนาคต สำหรับเครือข่ายศิษย์เก่าสถาบันพระปกเกล้า  เพื่อรับฟังการบรรยายสรุป ตลอดจนเยี่ยมชมโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองลำพูน ประกอบด้วย โครงการจัดการผังเมืองเพื่อการอนุรักษ์ และการพัฒนาทักษะสองภาษาในนักเรียนปฐมวัยของเทศบาลเมืองลำพูน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน