เทศบาลเมืองลำพูน ต้อนรับคณะดูงานเทศบาลตำบลปริก จ.สงขลา แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ให้การต้อนรับคณะดูงานเทศบาลตำบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา นำโดยนายสุริยา ยีขุน นายกเทศมนตรีตำบลปริก และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ตลอดจนแกนนำกรรมการชุมชนและกลุ่มต่างๆ ของเทศบาลตำบลปริก เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูน ได้รับรางวัลชนะเลิศ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2562 ประเภทเทศบาลเมือง โดยการจัดประเมินโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากผลงานโดดเด่นด้านการบริหารจัดการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ภายใต้กรอบแนวคิดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน และเทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูน ได้ยึดหลักการให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี จากบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานและครบถ้วน ครอบคลุมทุกด้านตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทุกด้าน โดยการบริหารราชการอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน