เทศบาลเมืองลำพูน ลงนามร่วมมือกับกลุ่มเกษตรแบบ PRM และ ม.นอร์ท-เชียงใหม่ ขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัยไร้สารเคมีอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เทศบาลเมืองลำพูน นำโดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  ดร.ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และนายรัชยุทธ วรรณศิริบุญ ประธานเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา PRM ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรปลอดภัยผ่านเทคโนโลยีทางการเกษตรรูปแบบ PRM โดยน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงตั้งพระทัยแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อจะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงเป็นที่มาของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา การเรียนรู้ธรรมชาติของดินและสิ่งมีชีวิตในดิน ตลอดจนการปลูกพืชปลอดภัย การเลี้ยงสัตว์แบบปลอดภัย เพื่อเกิดประโยชน์ต่อผู้คน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ โดยตระหนักถึงผลประโยชน์ส่วนร่วมเป็นสำคัญ บนพื้นที่ส่วนหนึ่งของพื้นที่ 102 ไร่ ของเทศบาลเมืองลำพูน

ดังนั้น การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรปลอดภัยผ่านเทคโนโลยีทางการเกษตรรูปแบบ PRM ครั้งนี้ จึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเทศบาลเมืองลำพูนในการนำศาสตร์พระราชา และนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเกษตรรูปแบบ PRM ขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัยไร้สารเคมีอย่างยั่งยืน พร้อมส่งเสริมให้คนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างแท้จริง