เทศบาลเมืองลำพูนให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เทศบาลเมืองลำพูนให้การต้อนรับคณะคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 10 จากสถาบันพระปกเกล้า ในการศึกษาดูงานประเด็นการบริหารจัดการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนของเทศบาลเมืองลำพูน  ในการนี้ นายสิริวุฒิ คำธิตา  รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะ จากนั้น นายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน กล่าวถึงภาพรวมการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองลำพูน

โดยนำเสนอนวัตกรรมโครงการที่น่าสนใจ ได้แก่

  1. นวัตกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานวัฒนธรรมและชุมชน
  2. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ด้วยการถอดรหัสเสียงและตัวอักษร Phonemic and Phonic
  3. โครงการพัฒนาสารณูปโภคใต้ดินเพื่อการอนุรักษ์

จากนั้น ได้นำคณะนักศึกษาลงพื้นที่ชุมชน ในเขตเทศบาลฯ เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานคลินิกชุมชนอบอุ่น , การสาธิตการทำโคมล้านนาโดยชุมชนในเขตเทศบาลฯ, และการดำเนินการเรื่องเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ซึ่งคณะคณาจารย์และนักศึกษา   ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่น่าสนใจซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาและปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องต่อไป