เทศบาลเมืองลำพูน ต้อนรับคณะดูงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร และการพัฒนาเมืองเก่า

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 นายพุธิพล ปันทะธง เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และนางทิพย์วรรณ ความสุข ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  ให้การต้อนรับคณะดูงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง จำนวน 130 คน เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร และการอนุรักษ์วัฒนธรรม ตลอดจนการพัฒนาชุมชนเมืองเก่า ของเทศบาลเมืองลำพูน ณ ห้องประชุมคุณธรรม36 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน

ซึ่งที่ผ่านมาเทศบาลเมืองลำพูนให้ความสำคัญเรื่องการบริหารจัดการ ครอบคลุมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ทุกด้าน ในส่วนของการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เน้นการคัดเเยกขยะต้นทางจากครัวเรือน  ถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการลดปริมาณขยะของเทศบาล และเน้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ในส่วนของการอนุรักษ์วัฒนธรรม ตลอดจนการพัฒนาชุมชนเมืองเก่า เทศบาลเมืองลำพูนดำเนินภารกิจภายใต้วิสัยทัศน์  “ลำพูน เป็นเมืองเก่าที่มีเสน่ห์ มีคุณภาพชีวิตที่ดี บน วิถีแห่งความพอเพียง” โดยมีนวัตกรรมที่โดดเด่นด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่มรดกทางวัฒนธรรม นำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดิน ส่งผลให้เกิดมุมมองใหม่บริเวณถนนสายหลักของเมือง ทำให้ประชาชนและผู้มาเยือนสามารถเข้าถึงความสวยงามของสถาปัตยกรรมดั้งเดิมของเมืองลำพูน ควบคู่กับการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมเมืองเก่าลำพูน รวมถึงการรื้นฟื้นวิถีชีวิต และกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมที่มีความยิ่งใหญ่ให้กลับคืนมาอีกครั้ง เช่น ประเพณีสลากย้อม สามารถสร้างเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมโดยใช้เมืองทั้งเมืองเป็นแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม บนพื้นฐานของจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงอนุรักษ์และพัฒนาควบคู่กันไป