เทศบาลเมืองลำพูน ต้อนรับคณะดูงานเทศบาลตำบลควนกุน จ.ตรัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 นางทิพย์วรรณ ความสุข ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  ให้การต้อนรับคณะดูงานเทศบาลตำบลควนกุน จ.ตรัง นำโดยนายเขียว อั้นเต้ง นายกเทศมนตรีตำบลควนกุน และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และชมรมต่างๆ ในเขตเทศบาล จำนวน 145 คน เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองลำพูน ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม

โดยเทศบาลเมืองลำพูนให้ความสำคัญเรื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การการคัดแยกขยะต้นทางจากครัวเรือน  ถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการลดปริมาณขยะ และเน้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  โดยมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลดปริมาณขยะมูลฝอย เช่น  การรณรงค์ใช้ถุงผ้าลดการใช้ถุงพลาสติก การเลิกใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร การลดขยะเปียกจากครัวเรือนและร้านค้าโดยนำเศษขยะเปียก เศษอาหาร เปลือกผลไม้ มาทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ ฯลฯ ซึ่งขยะทุกประเภทหากนำมาคัดแยกอย่างถูกวิธีแล้วจะสามารถสร้างประโยชน์ และนำกลับมาหมุนเวียนใช้ซ้ำได้อีกครั้ง เป็นทั้งการประหยัดทรัพยากรและประหยัดงบในการกำจัดขยะ รวมทั้งลดปริมาณขยะให้น้อยลง ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และประเทศชาติต่อไป