เทศบาลเมืองลำพูน ประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 เทศบาลเมืองลำพูน โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดการประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายสมพงค์ คำสาร ผู้แทนภาคราชการ เป็นประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน และมีการประชุมนำเสนอรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment) ผลงาน/โครงการเด่นของแต่ละกองภายในเทศบาลที่คณะกรรมการคัดเลือก จากนั้นพิจารณาร่างรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และสรุปการติดตามและประเมินผลฯ เพื่อรายงานผลการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูนต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบและมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ในการพัฒนาเทศบาล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด