เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ประชาคมทบทวนแผนแม่บทชุมชน

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมทบทวนและจัดทำแผนแม่ชุมชน ประจำปี 2563 ทั้ง 17 ชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อทบทวนแผนชุมชนภายในเขตเทศบาล รวมทั้งปัญหาความต้องการ และแนวทางการพัฒนาของแต่ละชุมชน โดยใช้แผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและติดตามโครงการต่างๆ ตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับ อันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองลำพูนที่มีประสิทธิภาพ โดยมีตัวแทนเจ้าหน้าที่ทุกส่วนงานร่วมกันลงพื้นที่ทำแผนชุมชนให้กับประชาชน

โดยวันนี้ได้ลงพื้นที่จัดประชุมประชาคมทบทวนและจัดทำแผนแม่ชุมชน ณ ชุมชนสวนดอก ชุมชนหนองเส้ง ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ และชุมชนสันป่ายางหน่อม และจะลงพื้นที่ประชุมประชาคมในชุมชนอื่นๆ จนครบทั้ง 17 ชุมชน ซึ่งแผนแม่บทชุมชนนับเป็นหัวใจสำคัญทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยยึดหลักร่วมกันคิด ร่วมกันค้นหาแนวทางแก้ไข เพื่อนำไปสู่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องครอบคลุมกระบวนการแก้ไขปัญหา และการพัฒนาของชุมชนแบบมีส่วนร่วมในทุกระดับ โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งและใช้แผนแม่บทชุมชนเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนงานการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง