เทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรม “ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล” เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ เพื่อทุนการศึกษาเด็กและเยาวชน

เทศบาลเมืองลำพูนจัดกิจกรรม “ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล” ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะตามหลัก 3Rs ประชารัฐ ด้วยการเปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ นำรายได้ส่วนหนึ่งมอบเป็นทุนการศึกษาของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน อีกส่วนหนึ่งนำไปใช้บริหารจัดการกิจกรรมธนาคารขยะในชุมชนเทศบาลเมืองลำพูนต่อไป

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชน พนักงานเทศบาล ภาคีเครือข่าย และประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ประจำปีงบประมาณ 2563  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ได้แก่ เทศบาลตำบลริมปิง เทศบาลตำบลทากาศเหนือ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูนทั้ง 4 โรงเรียน วิทยาลัยเทคนิคลำพูน โรงเรียนจักรคำคณาทร โรงเรียนมงคลวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน ตลอดจนอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ในการร่วมจัดทำโครงการ โดยได้มีการจัดขบวนต้นผ้าป่าขยะรีไซเคิลในรูปแบบต่าง ๆ อย่างสวยงาม รวมทั้งมีการถือป้ายรณรงค์ให้คัดแยกขยะ ช่วยลดภาวะโลกร้อน ซึ่งขบวนแห่เริ่มจากหน้าวัดมหาวัน ไปยังวัดจามเทวี ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนและได้นำขยะรีไซเคิลมาร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก

สำหรับกิจกรรม “ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล” ครั้งนี้ นอกจากเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะตามหลัก 3Rs ประชารัฐแล้ว ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการคัดแยกขยะ ปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับชุมชนในการร่วมกันคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยได้มีการรับบริจาคขยะรีไซเคิลประเภทต่าง ๆ เช่น กระดาษ ขวดพลาสติก อะลูมิเนียม เหล็ก กระดาษลัง ฯลฯ จากพี่น้องประชาชน สถานประกอบการ หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ซึ่งรายได้จากการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลครั้งนี้ จะนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบเป็นทุนการศึกษาของเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน อีกส่วนหนึ่งนำไปใช้บริหารจัดการธนาคารขยะในชุมชนเทศบาลเมืองลำพูน