งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองลำพูน ฉีดพ่นน้ำทำความสะอาดถนนและเปิดน้ำพุในคูเมืองลำพูน เพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ และลดปริมาณฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองลำพูน ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศอย่างต่อเนื่อง โดยใช้รถบรรทุกน้ำฉีดพ่นน้ำทำความสะอาดถนน รดน้ำต้นไม้ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองสะสม ตลอดจนเปิดน้ำพุในคูเมืองลำพูน เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองลำพูน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ ติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ อ.เมือง จังหวัดลำพูน ในวันที่ 20 มกราคม 2563 พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 35 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี แต่ทั้งนี้ช่วงเดือนมกราคมไปจนถึงเดือนมีนาคม ภาคเหนือมักประสบปัญหาปริมาณฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นจนเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศ และมีผลกระทบต่อสุขภาพ จึงขอให้ประชาชนเฝ้าระวังสุขภาพ และลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง โดยเฉพาะ เด็กเล็ก และคนชรา และขอความร่วมมือประชาชนงดการเผาในที่โล่งทุกชนิด บำรุงรักษาเครื่องยนต์ไม่ให้เกิดควันดำ รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องควบคุมและลดการระบายฝุ่นและมลพิษทางอากาศด้วย