เทศบาลเมืองลำพูน ให้การต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลเมืองไร่ขิง จ. นครปฐม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน และรางวัลพระปกเกล้า

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 256๓  เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์  ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ให้การต้อนรับคณะดูงานเทศบาลเมืองไร่ขิง จ.นครปฐม  นำโดย นายจำรัส  ตั้งตระกูลธรรม นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง พร้อมคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองไร่ขิง จำนวน 97 คน  เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุป  เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน และรางวัลพระปกเกล้าของเทศบาลเมืองลำพูน  ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน

เทศบาลเมืองลำพูน ได้รับรางวัลชนะเลิศ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2562 ประเภทเทศบาลเมือง  โดยการจัดประเมินโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากผลงานโดดเด่นด้านการบริหารจัดการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ภายใต้กรอบแนวคิดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน  เทศบาลแห่งการเรียนรู้ และการบริหารจัดการที่ดี