เทศบาลเมืองลำพูน ต้อนรับคณะดูงาน อบต.บางม่วง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563  นางทิพย์วรรณ ความสุข ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ให้การต้อนรับคณะดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายสมบูรณ์ วารินสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง จำนวน 36 คน เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปการบริหารงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลเมืองลำพูน ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน

ซึ่งที่ผ่านมาเทศบาลเมืองลำพูนให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยกำหนดแนวทางการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ เพื่อให้ส่วนงานต่างๆ รวมทั้งข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกระดับ นำแนวทางและมาตรการดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติงาน และจัดทำแผนปฏิบัติงานทางการป้องกันปราบปรามการทุจริตฯของเทศบาล ซึ่งกำหนดมิติด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 4 ด้าน ได้แก่

  • มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต,
  • มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต,
  • มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
  • มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลเมืองลำพูนเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และถือเป็นหลักในการบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นเป็นสำคัญ