เทศบาลเมืองลำพูนจัดกิจกรรมโครงการกบนอกกะลา ประจำปี 2563 ส่งเสริมเด็กและเยาวชน เรียนรู้การทำโคมล้านนา

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563  เทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรมโครงการกบนอกกะลา ประจำปี 2563  ในหัวข้อ “โคมในจินตนาการ 4.0” โดยมี นางทานตะวัน  อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาลเมืองลำพูน  เป็นประธานเปิดโครงการฯ  ซึ่งจัดโดย กองการศึกษา เทศบาลเมืองลำพูน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้เด็กและเยาวชน มีความรู้ในด้านประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น จากการเรียนรู้และประสบการณ์ตรง การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยการผลิตสินค้าที่สามารถสะท้อนถึงเอกลักษณ์ความเป็นลำพูน

ภายในกิจกรรมมีการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง ความเป็นมาของ โคมล้านนาและชนิดของโคมล้านนา โดย วิทยากรจากเทศบาลเมืองลำพูน  นางอรวรรณ  แสนสมบูรณ์  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม  และยังมีการฝึกปฏิบัติการทำโคมล้านนา (โคมรังมดส้ม) การขึ้นรูปประกอบโครงโคม ให้มีความแข็งแรง สวยงาม  โดยมี นางประภาศรี วนิชกุล , นางอุทุมพร นารัตนไวฑูรย์ และนางสุภาภรณ์ มานะรักษ์ เป็นวิทยากรจากชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ และโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม

พร้อมนี้  นางสาวสุทธินี สุริยกุล  ณ อยุธยา  รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธาน มอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน ที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ จำนวน ๓๔ คน  เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เด็กและเยาวชน ได้มีประสบการณ์ และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในการทำโคมล้านนา ต่อไป จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27 สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน