เทศบาลเมืองลำพูน ต้อนรับคณะดูงาน อบต. แม่วงค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

เมื่อวันที่ 31มกราคม 2563  นางทิพย์วรรณ ความสุข ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ให้การต้อนรับคณะดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายสำราญ พันธ์มหา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และตัวแทนกลุ่มองค์กรต่างๆ จำนวน 90 คน เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปการบริหารงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลเมืองลำพูน โดยมีนางสาววันทยา สุวรรณอักษร นิติกรชำนาญการ กองวิชาการและแผนงาน เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยเทศบาลเมืองลำพูนมุ่งเน้นพัฒนาให้เป็นองค์กรหลักการบริหารจัดการที่ดีและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคีเป็นเครือข่ายและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เข้มแข็ง