เทศบาลเมืองลำพูน ต้อนรับคณะดูงาน เทศบาลตำบลปง จ.พะเยา แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายพุธิพล ปันทะธง เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และนางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ให้การต้อนรับคณะดูงานเทศบาลตำบลปง จังหวัดพะเยา โดยมีนายจิรศักดิ์ อุสาหะนันท์ นายกเทศมนตรีตำบลปง นำคณะผู้บริหาร และพนักงานของเทศบาลตำบลปง จำนวน 59 คน เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในท้องถิ่น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมคุณธรรม 27 เทศบาลเมืองลำพูน

ซึ่งปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน และเป็นปัญหาที่มีผลกระทบอย่างมากทั้งต่อสภาพภูมิทัศน์ของบ้านเมือง และสุขภาพอนามัย รวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ที่ผ่านมาเทศบาลเมืองลำพูนให้ความสำคัญเรื่องการการคัดเเยกขยะต้นทางจากครัวเรือน ถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการลดปริมาณขยะ และเน้นให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน โดยมีการจัดตั้งกลุ่มและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลดขยะมูลฝอย เช่น กิจกรรมธนาคารขยะชุมชน การรณรงค์ใช้ถุงผ้าลดการใช้ถุงพลาสติก การเลิกใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร ฯลฯ เพื่อให้การกำจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในชุมชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถลดผลกระทบที่จะก่อให้เกิดความเดือนร้อนต่อประชาชนและความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน