เทศบาลเมืองลำพูน ต้อนรับคณะดูงานสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 สงขลา แลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อพัฒนาสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ให้การต้อนรับคณะดูงานจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 สงขลา ซึ่งนำคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อพัฒนาสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปการจัดการขยะมูลฝอย และการบริหารจัดการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนของเทศบาลเมืองลำพูน จากนั้นลงพื้นที่ชุมชนเยี่ยมชมจัดการขยะต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ตลอดจนการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองลำพูน

ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูน ได้รับรางวัลชนะเลิศ เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2562 ประเภทเทศบาลเมือง โดยการจัดประเมินโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากผลงานโดดเด่นด้านการบริหารจัดการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ภายใต้กรอบแนวคิดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน และเทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูน ได้ยึดหลักการให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี จากบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานและครบถ้วน ครอบคลุมทุกด้านตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทุกด้าน โดยการบริหารราชการอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของ  ประชาชน ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน