เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมงานวันมาฆบูชา สืบสานตำนานเจดีย์ธาตุ ห่มผ้าองค์พระบรมธาตุหริภุญชัยและเจดีย์ปทุมวดี

เมื่อค่ำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลเมืองลำพูน โดยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครู และนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ทั้ง 4 โรงเรียน ร่วมขบวนแห่ผ้าห่มองค์พระบรมธาตุหริภุญชัยและผ้าห่มเจดีย์ปทุมวดี เนื่องในวันมาฆบูชา สืบสานตำนานเจดีย์ธาตุ โดยมีนายนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน อีกทั้งหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมเดินขบวนแห่ผ้าห่มองค์พระธาตุหริภุญชัย ผ้าห่มเจดีย์ปทุมวดี ซึ่งเริ่มเดินขบวนแห่จากบริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ไปยังวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จากนั้นพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำกล่าวคำบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ โอวาทปาติโมกข์ และรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนา พร้อมประกอบพิธีห่มผ้าองค์พระบรมธาตุหริภุญชัยและเจดีย์ปทุมวดี พิธีเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย จำนวน ๓ รอบ ซึ่งบรรยากาศโดยรอบเนืองแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำพูน ที่มาร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนและสวดมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต

ซึ่งวันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ในอดีตกาลพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา โดยมีพระภิกษุ 1,250 รูป ได้มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย และพระสงฆ์เหล่านั้นยังเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา หรือเป็นพระสงฆ์ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า และพระภิกษุทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ ในวันนี้พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำพูนจึงได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา และงดเว้นอบายมุขทั้งปวง รวมถึงเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า อีกทั้งยังเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะชาวพุทธ และยังเป็นการช่วยธำรงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป