การปฏิบัติงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำวันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลเมืองลำพูน