เทศบาลเมืองลำพูน ขับเคลื่อน“โครงการหอพักสีขาว” ประเมินหอพัก น่าอยู่ ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เทศบาลเมืองลำพูน โดยนายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในการเปิดโครงการหอพักสีขาว ประจำปี พ.ศ.2563 ซึ่งจัดโดยกองสวัสดิการสังคม เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการหอพักในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ซึ่งมีทั้งหมดจำนวน 13 แห่ง รวมทั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักเทศบาลเมืองลำพูน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในการบังคับใช้ข้อกฎหมายและสามารถดำเนินกิจการหอพักให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 ตลอดจนคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็ก เยาวชน และผู้ที่อยู่อาศัยในหอพัก ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27 เทศบาลเมืองลำพูน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

จากนั้นลงพื้นที่ออกตรวจประเมิน เพื่อคัดเลือกหอพักที่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับมาตรฐาน ระดับดี และระดับดีเด่น ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการหอพักได้รับทราบถึงแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหอพักที่มีผู้เช่าอาศัยส่วนมากเป็นเยาวชน นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินกิจการหอพักที่ได้มาตรฐาน มีใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักที่ถูกต้อง ตลอดจนเป็นการสร้างหอพักต้นแบบ เพื่อเป็นตัวอย่างหอพักที่ดีให้แก่ผู้ประกอบกิจการหอพักในเขตเทศบาลเมืองลำพูนได้ถือเป็นแนวทางการบริหารจัดการ ส่งผลให้ผู้ที่มาพักอาศัยผู้ได้รับบริการหอพักที่สะอาด สะดวก และปลอดภัย