เทศบาลเมืองลำพูน ต้อนรับคณะดูงาน เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว จ.ชลบุรี แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความเข้มแข็งในชุมชน

นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ให้การต้อนรับคณะดูงานเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งนำคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว เข้าศึกษาดูงานด้านการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการชุมชน และกรรมการผู้ช่วยแต่ละฝ่าย มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ เกิดการพัฒนาเครือข่ายผู้นำชุมชน สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ชุมชนสันดอนรอม เทศบาลเมืองลำพูน

โดยที่ผ่านมาเทศบาลเมืองลำพูน มีการสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนและสังคม ซึ่งเป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ ซึ่งให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างทุนของประเทศที่มีอยู่ ทั้งที่เป็นทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงกันในการพัฒนา โดยเริ่มจากการพัฒนาคุณภาพคนให้เป็นคนที่มีความรู้ มีจิตสำนึกสาธารณะ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ช่วยเหลือ เกื้อกูลกันภายในชุมชนและระหว่างชุมชน และเป็นพลังของการพัฒนาประเทศ