เทศบาลเมืองลำพูน ทำความสะอาดตลาดโต้รุ่ง รณรงค์ตลาดสะอาดถูกหลักสุขาภิบาล อาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลเมืองลำพูน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณโดยรอบตลาดโต้รุ่ง โดยทำการกวาดและล้างทำความสะอาดพื้น ฟุตบาทและขอบฟุตบาท ตามหลักการสุขาภิบาล เพื่อรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งป้องกันการเกิดโรคติดต่อทางเดินอาหาร โดยจัดกิจกรรมทำความสะอาดเดือนละ 2 ครั้ง และ ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการภายในตลาดช่วยกันรักษาความสะอาด เก็บกวาดขยะ

ทั้งนี้เทศบาลเมืองลำพูน มีการกำกับดูแลตลาดตามหลักการสุขาภิบาล ทั้ง 3 ด้าน คือ 1) ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ที่ต้องมีโครงสร้างที่มั่นคงแข็งแรง สะอาด อากาศถ่ายเทสะดวก มีการจัดการขยะ น้ำเสีย และจัดวางสินค้าเป็นระเบียบเรียบร้อย 2) ด้านความปลอดภัยของอาหาร โดยมีการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารอย่างสม่ำเสมอ  และ 3) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในเรื่องเกี่ยวกับอาหารปลอดภัย และมีเครื่องชั่งกลางที่ได้มาตรฐานไว้บริการ นอกจากนี้เพื่อเป็นการป้องกันโรค และสร้างสุขอนามัยที่ดี จึงมีการจัดกิจกรรมล้างตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตลาดในเขตเทศบาลเมืองลำพูนเป็นตลาดที่ถูกหลักสุขาภิบาล  มีสุขลักษณะที่ดีไม่เป็นแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อโรค และสร้างความปลอดภัย ความมั่นใจแก่ผู้บริโภค