เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ประชาคม ทบทวนแผนแม่บทชุมชน ครบทั้ง 17 ชุมชน

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์  2563 เทศบาลเมืองลำพูน นำโดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมทบทวนและจัดทำแผนแม่ชุมชน ประจำปี 2563 ครั้งสุดท้าย ณ ชุมชนมหาวัน เพื่อทบทวนแผนชุมชนภายในเขตเทศบาลให้ครอบคลุมทั้ง 17 ชุมชน และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน รับฟังปัญหาความต้องการ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาของแต่ละชุมชน โดยใช้แผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและติดตามโครงการต่างๆ โดยที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ประชาคมทบทวนแผนแม่บทชุมชน ระหว่างวันที่ 13-21 กุมภาพันธ์ 2563  โดยยึดหลักร่วมกันคิด ร่วมกันค้นหาแนวทางแก้ไข เพื่อนำไปสู่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องครอบคลุมกระบวนการแก้ไขปัญหา และการพัฒนาของชุมชนแบบมีส่วนร่วมในทุกระดับ โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งและใช้แผนแม่บทชุมชนเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนงานการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง