เทศบาลเมืองลำพูน ต้อนรับคณะดูงานเทศบาลนครลำปาง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ให้การต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลนครลำปาง ซึ่งนำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครลำปางจำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน จากนั้นลงพื้นที่ชุมชนจามเทวี เยี่ยมชมการบริหารจัดการขยะในชุมชน ที่มีการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบ และดำเนินการรีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน และสามารถเป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่นได้

ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูนได้สร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดปริมาณขยะมูลฝอย โดยมีนโยบายการบริหารจัดการเป็นพื้นที่ชุมชนปลอดถังขยะหรือไม่มีถังขยะในชุมชน มุ่งเน้นการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบ แบ่งเป็นขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย ถือเป็นหลักการกำจัดขยะจากแหล่งกำเนิดต้นทาง ลดปริมาณขยะ และนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านอื่นๆ ภายใต้กรอบแนวคิดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน และเทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี จากบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานและครบถ้วน ครอบคลุมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทุกด้าน