เทศบาลเมืองลำพูน ฝึกทักษะเอาตัวรอดให้เด็กเล็ก จัดอบรมป้องกันอัคคีภัย แผ่นดินไหว เด็กจมน้ำ และเด็กติดอยู่ในรถ

เทศบาลเมืองลำพูน โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการป้องกันอัคคีภัยและแผ่นดินไหว รวมทั้งการป้องกันเด็กจมน้ำ และเด็กติดอยู่ในรถยนต์ เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในเด็กเล็ก ให้รู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเหตุฉุกเฉิน ทั้งด้านอัคคีภัย แผ่นดินไหว การจมน้ำ และการติดอยู่ในรถยนต์ โดยสอนให้เด็กได้เรียนรู้ทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย รวมทั้งวิธีการปฏิบัติตัวตามขั้นตอนที่ถูกต้องปลอดภัยในกรณีแผ่นดินไหว โดยมีจำลองเหตุการณ์อัคคีภัยและแผ่นดินไหวขึ้น เพื่อฝึกให้เด็กสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ในส่วนของการป้องกันเด็กจมน้ำ มีการสอนให้เด็กรู้จักแหล่งน้ำที่มีความเสี่ยง สอนหลัก “อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม” บริเวณแหล่งน้ำ และการตะโกนขอความช่วยเหลือ และสุดท้ายสอนวิธีการเอาตัวรอดเวลาที่ติดอยู่ในรถยนต์ แนะนำเกี่ยวกับระบบเซ็นทรัลล็อคของรถยนต์ การเปิดประตูรถจากด้านใน การลดกระจกประตูรถ การใช้สัญญาณไฟฉุกเฉิน การใช้แตร จากนั้นก็ต้องทดลองให้เด็กลองปฏิบัติจริง เพื่อเสริมทักษะการดูแลตนเองให้ปลอดภัย โตไปเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรง รู้วิธีร้องขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินได้