การปฏิบัติงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำวันที่ 11 – 17 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลเมืองลำพูน