กำหนดการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 -2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563

เทศบาลเมืองลำพูน ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2563) ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ในวันศุกร์ ที่ 6 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน