เทศบาลเมืองลำพูน ฝึกอบรมการตัดเย็บหน้ากากอนามัย สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563  ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27  เทศบาลเมืองลำพูน โดยกองสวัสดิการสังคม จัดอบรมตัดเย็บหน้ากากอนามัย สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน เนื่องจากปัจจุบันหน้ากากอนามัยมีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการ และมีราคาขายสูงกว่าปกติ เทศบาลเมืองลำพูน จึงได้จัดอบรมตัดเย็บหน้ากากอนามัยเป็นการเร่งด่วน เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนมีทักษะด้นการตัดเย็บหน้ากากอนามัย เพื่อรองรับสถานการณ์การป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และป้องกันมลพิษทางอากาศ ที่มีฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เกินค่ามาตรฐาน ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อการดำรงอยู่และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่ โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก