ถ่ายทอดภูมิปัญญาการทำ “กรวยดอกไม้ และทำเทียนบูชา” สืบทอดวิถีแห่งวัฒนธรรมของคนล้านนา

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ชุมชนท่าขาม-บ้านฮ่อม ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำกรวยดอกไม้และทำเทียนบูชา ในโครงการอบรมสัมมาอาชีพสู่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน  โดยหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลในเมือง เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ณ ที่ทำการชุมชนท่าขาม-บ้านฮ่อม โดยการฝึกปฏิบัติการทำกรวยดอกไม้ให้มีความสวยงาม เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของกรวยดอกไม้ พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถนำไปจำหน่าย สร้างรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และยังเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำกรวยดอกไม้และทำเทียนบูชา

ซึ่งกรวยดอกไม้หรือที่ชาวล้านนาเรียกสวยดอกและเทียนบูชา เป็นหนึ่งในเครื่องสักการะบูชาของชาวล้านนาที่คุณค่าและความสำคัญ และหากขาดการอนุรักษ์หรือส่งต่อภูมิปัญญาในการทำสวยดอกอาจหายไปจากวิถีแห่งวัฒนธรรมของคนล้านนา ถึงแม้ว่าสวยดอกและเทียนบูชาจะเป็นเพียงส่วนประกอบเล็กน้อยของพิธีกรรมหรือส่วนหนึ่งของเครื่องสักการะบูชา แต่สิ่งนี้คือเอกลักษณ์ของล้านนาที่ถ่ายทอดและสั่งสมมาจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์หวงแหนและเผยแพร่ให้เป็นที่แพร่หลาย