โรงเรียนเทศบาลจามเทวี จัดกิจกรรม “แอ่วกาดงาย จ่ายกาดหมั้ว ซื้อครัวเกษตร เทศบาลจามเทวี” สืบสานการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมทักษะชีวิตให้เด็กและเยาวชน

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563  เทศบาลเมืองลำพูน โดยโรงเรียนเทศบาลจามเทวี จัดกิจกรรม “แอ่วกาดงาย จ่ายกาดหมั้ว ซื้อครัวเกษตร เทศบาลจามเทวี ครั้งที่ 18” ประจำปีการศึกษา 2562  โดยมีนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดงาน และมีคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครู นักเรียน และประชาชน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้นำผลผลิตทางการเกษตรของโรงเรียนและที่บ้าน มาจัดจำหน่าย เพื่อปลูกฝังการใช้ชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง รู้จักพึ่งพาตนเอง รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีทักษะชีวิต และมีวินัย ตลอดจนเป็นการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจริงในโรงเรียน ปลูกฝังแนวความคิดการเกษตรแบบยั่งยืน ปลอดสารเคมี นอกจากจะสามารถปลูกไว้รับประทานเอง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวแล้ว เรายังสามารถแบ่งปันให้กับคนอื่นๆ ในชุมชน หรือนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อีกด้วย