เทศบาลเมืองลำพูน จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2563)

เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองลำพูนจัดการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓) เพื่อประโยชน์ ในการรับทราบประเด็น ปัญหาจากประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ โดยมี นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในการเปิดการประชุม จากนั้น เทศบาลเมืองลำพูนได้นำเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓) ให้ประชาชนได้เสนอแนะข้อคิดเห็นและซักถามประกอบ นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนยังได้ร่วมการประชุมประชาคมในครั้งนี้ โดยแจ้งกรอบแนวทางโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นำโดย นายมนูญ ศรีประสาท รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนพร้อมทีมงานและปิดท้ายด้วยการนำเสนอนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการเมืองแห่งความสุขสำหรับผู้สูงอายุ โดย นายไชยยงค์ รัตนอังกูร วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจากหลายภาคส่วน ซึ่งจะเป็นกระบวนที่สำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองลำพูนต่อไป จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม ๓๖ ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน