อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจเยี่ยมเทศบาลเมืองลำพูน ในการจัดการเรียนการสอนพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษด้วยระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร (Phonemaics & Phonics)

เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมให้การต้อนรับนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมคณะ ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการ  ด้านการศึกษาของเทศบาลเมืองลำพูน ณ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้และโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษด้วยระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร(Phonemics & Phonics) สำหรับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยหน่วยงานหลายภาคส่วนที่ให้ความสนใจและเข้าร่วม นำโดย นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ,นายมานพ ปัทมาลัย ประธานสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลำพูน

จากนั้น  นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เยี่ยมชมการสาธิตและรับฟังการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษด้วยระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร (Phonemics & Phonics)  ตามชั้นเรียนต่างๆ และการแสดงความสามารถด้านภาษาอังกฤษ Showcase ของนักเรียนในแต่ละขั้นตอนจากระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับสูงสุด รวมถึงการบรรยายสรุปเกี่ยวกับทักษะสองภาษากับการสร้างทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ พร้อมนำเสนองานวิจัยเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามแนวทางของ UNICEF  นอกจากนี้ยังร่วมสนทนากับศิษย์เก่าและผู้ปกครองถึงผลสำเร็จของการเรียนการสอนดังกล่าวอีกด้วย ทั้งนี้ นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กล่าวชื่นชมเทศบาลเมืองลำพูนที่สามารถพัฒนาด้านการศึกษาให้ทันสมัยสร้างมิติใหม่ให้ระบบการศึกษาภาษาอังกฤษ พร้อมมอบแนวทางและให้กำลังใจแก่เทศบาลเมืองลำพูนให้ประสบผลสำเร็จและเป็นต้นแบบที่ดีให้กับสถานศึกษาอื่น ๆ ในอนาคตต่อไป