เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “มิติใหม่ ศาลากลางจังหวัดลำพูนหลังเก่า หมู่เฮากำหนด”

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ ลานต้นโพธิ์ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน เทศบาลเมืองลำพูน นำโดนนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง “มิติใหม่ ศาลากลางจังหวัดลำพูนหลังเก่า หมู่เฮากำหนด” เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคท้องถิ่น และภาคประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันคิดค้นนวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาท้องถิ่นให้ตรงกับความต้องการของประชาชน ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างภาคีเครือข่าย เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาเมืองลำพูนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ภายหลังจากที่ศูนย์ราชการไปยังศาลากลางจังหวัดลำพูนหลังใหม่

โดยประชุมวิชาการครั้งนี้ มีอาจารย์แสวง มาละแซม นักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชาวยองลำพูน นำเสนอเรื่องประวัติการก่อตั้งศาลากลาง จังหวัดลำพูน และมี ผศ.สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี สถาปนิก อาจารย์คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ นำเสนอโมเดลอาคารหอศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยหริภุญชัย ในนามเทศบาลเมืองลำพูน และมีคุณไชยยง รัตนอังกรู ร้านTemple House และผู้บริหาร ICONCRAFT นำเสนอมุมมองในฐานะนักออกแบบเชิงสร้างสรรค์ และนักธุรกิจรุ่นใหม่ชาวลำพูน และมี ดร.เพ็ญสุภา สุขตะ นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ ร่วมกันเสวนา โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก