เทศบาลเมืองลำพูน ต่อยอดอบรมการตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า ในพื้นที่ชุมชน ตลาดวัฒนธรรมข่วงพันปี@ลำพูน

เทศบาลเมืองลำพูน โดยกองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมสาธิตและฝึกอบรมตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้าเพื่อการป้องกันตนเอง โดยสร้างทีมวิทยากรจากการอบรมตัดเย็บหน้ากากอนามัยที่สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน ต่อยอดขยายผลไปสู่พื้นที่ชุมชน ณ ตลาดวัฒนธรรมข่วงพันปี@ลำพูน ถนนรถแก้ว เมืองลำพูน เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนมีทักษะด้นการตัดเย็บหน้ากากอนามัย เพื่อรองรับสถานการณ์การป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และป้องกันมลพิษทางอากาศ ที่มีฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐาน ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อการดำรงอยู่และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่ โดยมีผู้ประกอบการร้านค้าในข่วงพันปี@ลำพูน นักท่องเที่ยว และประชาชนให้ความสนใจฝึกทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าเป็นจำนวนมาก โดยมีวัตถุประสงค์หลักเป็นเพื่อขยายองค์ความรู้การทำหน้ากากอนามัยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนทุกครัวเรือน มีหน้ากากใช้อย่างเพียงพอ