เอกสารสรุป ภารกิจหน้าที่ของกรมการปกครองเกี่ยวกับกิจการศาสนาอิสลาม ตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. 2524 และพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559