ประกาศโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เรื่อง รับสมัครนักเรียนศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นระบบออนไลน์