เทศบาลเมืองลำพูน ปูพรมพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส สกัดโควิด 19 เร่งทำความสะอาดเมือง พ่นฆ่าเชื้อสถานที่สำคัญ

เทศบาลเมืองลำพูน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมทำความสะอาดเมือง โดยฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อตามสถานที่สำคัญในเขตเทศบาลเมืองลำพูน  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส COVID-19 และเพื่อความปลอดภัยของประชาชน โดยมีการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสมาอย่างต่อเนื่อง มีการคัดกรองผู้ที่มาติดต่อราชการ พร้อมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังของกองการแพทย์ร่วมกับโรงพยาบาลลำพูน ในการร่วมกันสังเกตกลุ่มเสี่ยง ขณะเดียวกันได้ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตัวเอง และจัดทำหน้ากากอนามัยผ้าสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน

ล่าสุดจัดกิจกรรมทำความสะอาดเมือง ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในสำนักงาน และสถานที่ที่มีประชาชนไปใช้บริการเป็นจำนวนมาก เช่น ตลาดโต้รุ่ง ตลาดไชยชนึก ตลาดเย็นเทศบาล เป็นต้น  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งน้ำยาฆ่าเชื้อดังกล่าวมีความปลอดภัยไม่มีอันตรายต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม โดยเทศบาลฯ จะดำเนินการฉีดพ่นอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น และขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน สถานประกอบการ ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าทั่วไป และประชาชน หลีกเลี่ยงการรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก และผู้ประกอบการควรมีการคัดกรองผู้ที่มาใช้บริการ และหมั่นเช็ดทำความสะอาดของใช้ที่มีการสัมผัสบ่อยๆ ตลอดจนเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และปฏิบัติตามคำแนะนำของ กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัส และเพื่อความปลอดภัยของประชาชนทุกคน