ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพออนไลน์ ของเทศบาลเมืองลำพูน โดยสแกนข้อมูลผ่านทาง QR-CODE

เทศบาลเมืองลำพูน ขอประชาสัมพันธ์ การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน  เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้มารับบริการ และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเจ้าหน้าที่ และผู้มารับบริการ

จึงขอให้ผู้ประสงค์จะลงทะเบียน ได้ทราบรายละเอียดและกรอกข้อมูลการขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพฯ  โดยสามารถสแกนข้อมูลผ่านช่องทาง QR Code  บนเว็บไซต์ เทศบาลเมืองลำพูน www.lamphuncity.go.th  หรือ Facebook Fanpage งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองลำพูน

สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม ได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองลำพูน  หมายเลขโทรศัพท์  0-5356-3297 (ในวันและเวลาราชการ)