การปฏิบัติงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำวันที่ 2 – 6 มีนาคม 2563 เทศบาลเมืองลำพูน