เทศบาลเมืองลำพูน ประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 3/2563

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 เทศบาลเมืองลำพูน โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดการประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 3/2563 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในการประชุม และมีนายสมพงค์ คำสาร ผู้แทนภาคราชการ เป็นประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน โดยมีการวางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2563 เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบและมีประสิทธิภาพ และมีการติดตามและประเมินผลโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความสอดคล้องหรือเกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างเหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ได้ เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง