ประกาศสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019