ประกาศสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การให้บริการงานทะเบียนราษฎร์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019