เทศบาลเมืองลำพูน ตั้งจุดตรวจคัดกรองและให้บริการผู้มาติดต่อราชการด้านหน้าสำนักงาน ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19

เทศบาลเมืองลำพูน ดำเนินการปรับสถานที่ทำงาน ตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานที่ราชการ โดยจัดให้มีทางเข้า-ออก อาคารสำนักงานเพียงทางเดียว และตั้งจุดตรวจคัดกรองเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกวัน เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการก่อนเข้าอาคาร พร้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้ออย่างเคร่งครัด

อีกทั้งจัดสถานที่ชั่วคราวให้บริการผู้มาติดต่อราชการ บริเวณด้านหน้าสำนักงาน เพื่อลดความแออัดของผู้มาใช้บริการ พร้อมมีมาตรการให้ผู้มาติดต่อราชการทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัย โดยผู้ที่มาติดราชการทุกคน จะได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มาใช้บริการ จากนั้นจะมีช่องทางติดต่อสอบถามว่ามารับบริการเรื่องใด โดยมีการบันทึกข้อมูลของผู้ที่มารับบริการทุกคน รวมทั้งผู้ที่มาจากต่างจังหวัด เพื่อคัดกรอกความเสี่ยง แล้วนั่งรอตามจุดให้บริการซึ่งมีระยะห่างประมาณ 1 เมตร จากนั้นเจ้าหน้าที่จะดำเนินการให้บริการจนแล้วเสร็จ นอกจากนี้เทศบาลฯ ยังเน้นทำความสะอาดบริเวณอาคารและสถานที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค ป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้มารับบริการ