ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน จัดส่งยาถึงบ้าน ลดความเสี่ยงโควิด-19

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ออกให้บริการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ให้ผู้ป่วยถึงที่บ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยไม่ต้องรับยาด้วยตนเอง และลดความแออัดของจำนวนผู้ป่วยในศูนย์บริการสาธารณสุข ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับผู้ป่วยที่แพทย์นัดรับยาต่อเนื่อง ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคกระดูกและข้อ หากมียาเดิมเหลือให้ทานยาเดิมให้หมดก่อน หากยาหมดแล้วแพทย์จะทำการจ่ายยาและมีเจ้าหน้าที่ติดต่อนำส่งยาที่บ้าน และในกรณีผู้ป่วยอยู่นอกเขตเทศบาลเมืองลำพูนจะจัดส่งยาทางไปรษณีย์ และในกรณีที่นัดฟังผลเลือด ให้ติดต่อสอบถามได้ที่
0-5352-5776 ต่อ 325 หรือ 09-4642-2111