เทศบาลเมืองลำพูน เน้นย้ำตลาดสด ปฏิบัติตามมาตรการคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ลำพูน อย่างเข้มงวด

เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจแก่สถานประกอบการ และเน้นย้ำพ่อค้าแม่ค้าในตลาดในเขตเทศบาลเมืองลำพูน  ให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 8/ 2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 สำหรับตลาด ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อย่างเคร่งครัด

ซึ่งเทศบาลฯ ได้ทำการปรับปรุงการสุขาภิบาลให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โดยปรับปรุงทุกตลาดในเขตเทศบาล ให้กำหนดทางเข้าทางออกแยกออกจากกัน และกำหนดเส้นทางเดินในตลาดทางเดียวโดยไม่มีการเดินสวนกัน เพื่อลดความแออัด รวมทั้งจัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิของผู้ที่เข้ามาในตลาด และจัดให้มีจุดล้างมือหรือแอลกอฮอล์เจลบริเวณทางเข้าตลาด ตลอดจนไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่สวมใสหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเข้ามาในตลาด ในส่วนของผู้ประกอบการร้านค้าต้องจำหน่ายอาหารที่ปรุงสุกสะอาด
มีการปกปิดอาหาร และมีแผงกั้นระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย เพื่อป้องกันเชื้อโรค และต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าและถุงมือ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่เดินทางมาจับจ่ายซื้อของอีกทั้งยังเป็นการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 และหากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ