ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูนสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 20 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27