เทศบาลเมืองลำพูนจัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2563

เทศบาลเมืองลำพูน นำโดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชน พนักงานเทศบาล จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาลประจำปี 2563 เพื่อระลึกถึงความสำคัญและการก่อกำเนิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล โดยประกอบพิธีสักการะกราบไหว้ศาลพระภูมิ เพื่อความเป็นสิริมงคล และจัดกิจกรรมทำความสะอาดสำนักงานเนื่องในวันเทศบาล ทั้งนี้การจัดงานวันเทศบาล เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้ในวันที่ 24 เมษายนของทุกปี เป็น “วันเทศบาล”  เพื่อเชิดชูความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล และเพื่อให้พนักงานเทศบาล ไม่ว่าจะเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของการปกครองท้องถิ่น โดยเฉพาะการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล ตลอดจนมองเห็นความสำคัญของการบริการ และการอำนวยความสะดวก สร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาคให้กับประชาชนที่มาใช้บริการของเทศบาล  รวมทั้งเพื่อให้บุคลากรเทศบาลมีความรักความผูกพัน ความสามัคคีซึ่งจะก่อให้เกิดผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการมากยิ่งขึ้น