ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง แนวทางปฏิบัติการบริจาคสิ่งของในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (โควิด-19)