เทศบาลเมืองลำพูนคุมเข้ม ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เทศบาลเมืองลำพูน โดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขสำหรับ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีมาตรการผ่อนปรนให้ร้านอาหารสามารถจัดที่นั่งรับประทานอาหารได้ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เช่น มีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล แผงค้า โต๊ะและที่นั่งรับประทานอาหาร การซื้อสินค้าและชำระเงิน อย่างน้อย ๑-๒ เมตร และจัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการอย่างเพียงพอ รวมทั้งทำความสะอาด บริเวณพื้นของสถานที่ปรุง-ประกอบ/จำหน่ายอาหาร โต๊ะและนั่งรับประทานอาหาร พื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรืออาจใช้น้ำยาฆ่าเชื้อก่อนและหลังการให้บริการทุกครั้ง และมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหาร เช่น อาหารปรุงสำเร็จมีการปกปิดอาหารมิดชิด จัดเก็บสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร และใช้อุปกรณ์สำหรับการหยิบจับหรือตักอาหารโดยแยกระหว่างอาหารสุก อาหารดิบ ผัก และผลไม้ ไม่วางอาหารทุกประเภทบนพื้นโดยตรง ไม่ให้ผู้ซื้อใช้มือเปล่าหยิบจับอาหารปรุงสำเร็จพร้อมบริโภค ใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่เหมาะสมตามประเภทอาหาร ตลอดจนลดการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ใช้บริการ เช่น การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1 – 2 เมตร มีระบบการสั่งซื้ออาหาร/จองโต๊ะนั่งรับประทานอาหารล่วงหน้า/การชำระเงินแบบออนไลน์ มีอุปกรณ์สำหรับรับเงิน เป็นต้น