เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับเทศบาลตำบลเวียงยอง กำจัดวัชพืชผักตบชวาในแม่น้ำกวง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำ

เทศบาลเมืองลำพูน โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับเทศบาลตำบลเวียงยอง กำจัดวัชพืชผักตบชวาในแม่น้ำกวง เนื่องจากมีผักตบชวาในแม่น้ำกวงจำนวนมาก ทำให้แหล่งน้ำตื้นเขิน และยังไปกีดขวางการไหลของน้ำ อาจก่อให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยได้นำเรือกำจัดผักตบชวา เพื่อเปิดทางน้ำให้สัมผัสอากาศได้อย่างทั่วถึง เพิ่มประสิทธิภาพการไหลของแม่น้ำ ซึ่งการกำจัดผักตบชวาเป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากส่งผลต่อสภาพแวดล้อม ทำให้ระบบนิเวศน์เปลี่ยนไป และปัญหาดังกล่าวยังส่งผลกระทบกับชุมชน  ดังนั้น ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือนที่ใกล้แหล่งน้ำ ต้องไม่ปล่อยน้ำเสียลงในแม่น้ำ และประชาชนตองมีมีส่วนร่วมในการช่วยกันรักษาความสะอาดของแม่น้ำกวง โดยการไม่ทิ้งขยะหรือเทน้ำสกปรกลงไปในแม่น้ำ เพื่อร่วมมือร่วมใจกันบำรุงรักษาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน